Keeperskoalle It Hearrenfean  

 

Us keeperskoalle yn Fryslân op It Skoatterwâld by SC Hearrenfean is tige geskikt foar eltse keeper fanôf 7 jier âld dy’t lekker trene en noch mear út syn as har mooglikheden helje wol. De doelmannen kinne alle kearen rekkenje op nije treningsprogramma’s mei hartstikke leuke oefeningen. Ien fan de kearndoelen is it trochjaan fan profesjonele trainingen, de wille  fan it keepjen te fergrutsjen. Wy traine yn lytse groepkes, dêrtroch alle keepers in soad yndividuele omtinken krije. Wy traine op keunstgers en sa no en dan op it neistlizzend gersfjild fan de  V.V. It  Hearrrenfean. 

Twa kear yn’t jier tsien wiken achterinoar op sneintemoarn traine is een feest. Tegearre sille wy oan ‘e slach om dyn talinten te ûntwikkeljen. Wy soargje der ek foar, dasto in hiel soad wille oan it keepen ûnderfynst. 

Us super goeie en motivearre trainers, dy’t dy hiel goed oanfiele en dysto fan alles oer it keepen freechje kinst, sille harren stientsje dêr oan ta bydrage. (Lês hjir mear oer us trainers

Troch ús  jierrenlange ûnderfining dy’t wy opdien hawwe yn it ferskate underwies fan de profesjonele ôfdieling jongerein fuotbal, garandearje  wy in keepersskoalle, dêr’t alle keepers harrensels útdage kinne as ferbetterje.Asto it wier yn dy hast om troch te streamen nei in betelle fuotbalskoalle dan bisto by ús wis oan it rjochte adres.Talint bringt dy nei it begjin,… dyn ynstelling bringt dy nei it doel! 

De keepers wurde klassifiseard, baseard op harren lear feardigens en  fysike feardigens.Sa witte wy , yn wat foar  faze de keepers sich befine. Ek wurdt der sjoen nei ûnderfining en it belibben fan oangeande leeftiidkategory. 

Klassifikaasje keepers: 

Oan de ein fan alle sesjes (10 trainingen) kriget de keeper in oersjoch fan de foarútgong en folget der in advisearend petear mei de trainer.De oplieding bestiet út it ferbetterjen fan de algemien fysike en technyske feardigens dy’t in keeper hawwe moat, mar ek wurdt der sjoen nei it  geastelik wjerstânsfermogen en it hawwen fan in bepaalde “flair” of útstrieling. Yn it doel en op it fjild sille wy dêrmei oan e slach. Dêrfoar brûke wy it T.I.P.S. systeem. 

Fanút ús keeperskoalle binne der al in hiel soad keepers trochstreamd nei in fjirdere opliedingstraining by in betelle fuotbalferiening. 

Datums van de keeperstrainingen

Datums van de keeperstraining najaar 2019

#BemmelHeerenveenZetten
Training  1  6 sept 15 sept  8 sept
Training  2 13 sept 22 sept 15 sept
Training  3 20 sept 29 sept 22 sept 
Training  4 27 sept  6 okt 29 sept 
Training  5  4 okt 13 okt  6 okt 
Training  6 11 okt 27 okt 20 okt 
Training  7 25 okt  3 nov 27 okt
Training  8  1 nov 10 nov  3 nov
Training  9 8 nov 17 nov 10 nov
Training 10 15 nov 24 nov 17 nov

Please publish modules in offcanvas position.

Deze website maakt gebruik van cookies om de benodigde functionaliteit van de website te bieden en om uw ervaring te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met onze privacybeleid.
Ok