Boekingsformulier keeperskamp Oostenrijk

In verband met de onzekere periode is door het coronavirus het handig om niet via Ideal te betalen maar te kiezen voor handmatige overboeking.

U betaald dan uiterlijk 1 juli. Op dat moment is het ook duidelijk of wij welkom zijn in Oostenrijk. 


Om zeker te zijn van een plaatsje is het raadzaam om nu in te schrijven zonder enige financiële risico's!  (We zullen met minder keepers dan de vorige jaren afreizen i.v.m. de beschikbare plaatsen in de bus!)
Je betaald ons pas op 1 juli, wanneer wij je een email sturen of bellen met het bericht dat het definitief doorgaat. Je kunt op dat moment nog beslissen of je wel of niet meegaat!

De prijs voor dit 7 daagse luxe keeperskamp in Oostenrijk is € 649,00

Via dit formulier kunt jij je voor deze fantastische trainingsstage inschrijven. Velden met een * zijn verplicht!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

Proeflesformulier

Invalid Input

Please let us know your name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Please let us know your telefoonnummer

Invalid Input

Please let us know your message.

Via dit formulier kunt u deze unieke belevenis boeken. Velden met een * zijn verplicht!
Invalid Input

Wegens het 10 jarig bestaan is de feestelijke prijs:
Wanneer u boekt voor 31 maart
Vanuit Nederland € 398,00
Met eigen vervoer vanuit België € 349,00
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

 

Algemene voorwaarden

1) Aanmelden:

1.1) - Met het insturen van het aanmeldformulier is de inschrijving definitief.

Aanmelden voor deelname vindt plaats voor de gehele periode van het aantal trainingen of dagen welke voor de betreffende cursus of keeperskamp zijn bepaald.

Dat wil zeggen dat er een plaats voor de deelnemer wordt vrijgehouden, eventueel kleding en handschoenen voor de deelnemer besteld zijn en dat u zich heeft verplicht de cursus keepersvaardigheden of de deelname  aan het keeperskamp volledig te betalen;

1.2) - De kosten van deelname aan de lessen van de verschillende cursussen dienen voorafgaand aan de eerste lessen door iedere deelnemer aan Keepersaction te zijn voldaan;

2) Keepersschool:

2.1 - De keeperstrainingen/lessen van de cursus keepersvaardigheden bestaan per periode uit 10 lessen van ieder minimaal 75 minuten;

2.2 - De kosten voor een periode van 10 lessen keepersvaardigheden zijn € 160,00 per deelnemer;

2.2.1 - Éénmalige inschrijfkosten bedragen € 10,00 voor elke nieuwe deelnemer;

2.3 - Deelnemer van Keepersaction ontvangt gratis één paar keepershandschoenen indien deelnemer zich voor de cursus keepersvaardigheden over de gehele les periode van 10 trainingen/lessen inschrijft;

2.4 - Tussentijdse deelname aan de cursus keepersvaardigheden is alleen mogelijk ad € 16,00 per training/les, hierbij bestaat geen recht op een gratis paar keepershandschoenen;

2.5 - Voorafgaand aan de 1e les van de cursus keepersvaardigheden krijgt elke deelnemer een keepersshirt uitgereikt. Hiervoor brengen wij een bedrag van € 25,00 zijnde borg in rekening. Dit bedrag wordt gerestitueerd wanneer het keepersshirt na afloop van de laatste les/training bij ons in onbeschadigde staat wordt ingeleverd. Het is verplicht om in dit keepersshirt onze keeperstrainingen/lessen te volgen. Het staat Keepersaction vrij om indien gewenst de kledinglijn te wijzigen;

2.6 - Indien door overmacht, zoals doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de lessen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze lessen daar waar mogelijk worden ingehaald. Alsdan vindt er echter geen restitutie van lesgeld plaats;

2.7 - Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich tijdig en voorafgaand aan de desbetreffende les af te melden bij Keepersaction;

2.8 - Bij een onverhoopt langdurige blessure of ziekte, wordt een passende oplossing aangeboden;

2.9 -  Keepersaction behoudt zich het recht, de keepers in te delen naar eigen inzicht op basis van vaardigheden en leermogelijkheden;

3) Annuleren:

3.1 - Gratis annulering is alleen mogelijk wanneer er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld een ernstige langdurige ziekte (met doktersverklaring), overlijden etc..;

3.2 - Annulering moet schriftelijk worden aangevraagd;

Wanneer er geen sprake is van overmacht:

3.3 - U betaald tot één maand voor aanvang van het keeperskamp / cursus keeperschool 25% van de totaalprijs, zijnde reserveringskosten;

3.4 - U betaald binnen één maand tot aanvang van het keeperskamp / cursus keeperschool 90% van de totaalprijs, zijnde annuleringskosten;

4) Aansprakelijkheid:

4.1 - De activiteiten met betrekking tot de activiteiten vinden plaats onder leiding van ervaren en gekwalificeerde trainers en begeleiders. Keepersaction is echter niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door Keepersaction geboden activiteiten.

4.2 - Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico;

4.3 - Voor deelname aan onze keepersschool of één van onze keeperskampen en reizen is het noodzakelijk dat je Keepersaction op de hoogte stelt van die gegevens die voor Keepersaction van belang zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de lessen/trainingen en/of de reis en/of het keeperskamp. Door middel van het aanmeldingsformulier moeten handicaps, diëten, medicijngebruik en eventuele ziektes vermeld worden. Het aanmeldingsformulier dient dan ook volledig naar waarheid te worden ingevuld. Uiteraard gaat Keepersaction vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan tot uitsluiting van (verdere) deelname leiden.

5) Verlies/diefstal:

Keepersaction kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of verlies van eigendommen, materiële schade is ook uitgesloten van aansprakelijkheid;

6) Foto/Video:

Tijdens de activiteiten van Keepersaction worden er fotos en/of ander beeldmateriaal gemaakt voor promotiedoeleinden, zoals b.v. flyers, publicatie op de website etc... Ook worden eventueel teksten gebruikt voor promotiedoeleinden welke:

a: U aan ons richt

b: Betrekking hebben op onze en door u (ingehuurde) Keepersaction activiteiten.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u vriendelijk dit voor aanvang van de activiteiten schriftelijk aan ons kenbaar te maken;

7) Overmacht:

Indien Keepersaction door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Keepersaction gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een keeperskamp en of cursus van de keepersschool. Hiervan is sprake indien er een te gering aantal inschrijvingen zijn. Keepersaction dient de deelnemer minimaal 5 dagen vóór aanvang de keepersschool en keeperskamp hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats; 

7.1 - Keepersaction behoudt zich het recht, te allen tijde, het programma ter plaatse te wijzigen/aan te passen;

 

8) Buitenland:

8.1 - Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan met een identiteitskaart gereisd worden. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

8.2 - Indien blijkt dat tijdens de reis het i.d. bewijs ongeldig is of vergeten en de deelnemer om die reden niet kan deelnemen aan de reis c.q. het keeperskamp volgt geen restitutie;

8.3 - De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering en/of keeperskamp organisatie van Keepersaction c.q. de reisbegeleiders op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting;
8.4 - Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit/reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door Keepersaction c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de activiteit/reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen;

8.5 - De deelnemer aan onze activiteiten/reizen neemt deel aan het verkeer volledig op eigen risico. De deelnemer zal Keepersaction op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer eventueel betrokken raakt.
8.6 - De deelnemer aan activiteiten/reizen van Keepersaction verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de activiteit/reis mogelijk te maken en zal de organisatie van deze activiteiten/reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid.

8.7 - Keepersaction raadt deelnemers ten zeerste aan een goede reisverzekering af te sluiten

8.8 - De meerderjarige die het keeperskamp boekt, wordt aangemerkt als aanmelder, hoofdboeker of opdrachtgever en is daarmee aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien;

 

9) Wijzigingen:

Keepersaction is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Keepersaction daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer(s). Wijziging of aanpassing van de voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van keeperslessen, zal door Keepersaction bekend gemaakt worden via de website www.keepersaction.nl;

10) Geschillen;

10.1 - Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem;

10.2 - De inhoud van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze voorwaarden gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste;

Privacy

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1-05-2019

Keepersaction, gevestigd aan Hagemanswei 99, 6843 XM Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:http://www.keepersaction.nl ,Hagemanswei 99, 6843 XM, Arnhem, +31 6 15201000

J. Lucke is de Functionaris Gegevensbescherming van Keepersaction Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Keepersaction verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Keepersaction verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Keepersaction verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Keepersaction analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Keepersaction verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Keepersaction neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keepersaction) tussen zit. Keepersaction gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

KASVS (KeepersAction SpelersVolgSysteem)

Dit systeem wordt gebruikt om deelnemers door medewerkers van Keepersaction te kunnen herkennen en sportieve vorderingen van personen vast te leggen , te bewaken en te beoordelen, alsmede oefenstof te koppelen aan trainingsdata. Op basis van deze gegevens worden leergroepen gevormd en deelnemers geclassificeerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Keepersaction bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens - tot definitief opzeggen van deelname

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  - tot definitief opzeggen van deelname

Delen van persoonsgegevens met derden:

Keepersaction verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Keepersaction gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Keepersaction gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keepersaction en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Keepersaction wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Keepersaction neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Please publish modules in offcanvas position.

Deze website maakt gebruik van cookies om de benodigde functionaliteit van de website te bieden en om uw ervaring te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met onze privacybeleid.