Keepersaction - De leukste keepersschool van Nederland
Homepage banner 2023
Shadow

1) Aanmelden:

1.1) – Met het insturen van het aanmeldformulier is de inschrijving definitief.

Aanmelden voor deelname vindt plaats voor de gehele periode van het aantal trainingen of dagen welke voor de betreffende cursus of keeperskamp zijn bepaald.

Dat wil zeggen dat er een plaats voor de deelnemer wordt vrijgehouden, eventueel kleding en handschoenen voor de deelnemer besteld zijn en dat u zich heeft verplicht de cursus keepersvaardigheden of de deelname  aan het keeperskamp volledig te betalen;

1.2) – De kosten van deelname aan de lessen van de verschillende cursussen dienen voorafgaand aan de eerste lessen door iedere deelnemer aan Keepersaction te zijn voldaan;

1.3)  Wanneer jij je hebt ingeschreven voor onze jaarlijkse keepersdag maar onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn, blijft de betalingsverplichting wel staan i.v.m. de algehele organisatie en verplichtingen van de keepersdag.

2) Keepersschool:

2.1 – De keeperstrainingen/lessen van de cursus keepersvaardigheden bestaan per periode uit 10 lessen van ieder minimaal 75 minuten;

2.2 – De kosten voor een periode van 10 lessen keepersvaardigheden zijn € 160,00 per deelnemer;

2.2.1 – Éénmalige inschrijfkosten bedragen € 10,00 voor elke nieuwe deelnemer;

2.3 – Deelnemer van Keepersaction ontvangt gratis één paar keepershandschoenen indien deelnemer zich voor de cursus keepersvaardigheden over de gehele les periode van 10 trainingen/lessen inschrijft;

2.4 – Tussentijdse deelname aan de cursus keepersvaardigheden is alleen mogelijk ad € 16,00 per training/les, hierbij bestaat geen recht op een gratis paar keepershandschoenen;

2.5 – Voorafgaand aan de 1e les van de cursus keepersvaardigheden krijgt elke deelnemer een keepersshirt uitgereikt. Hiervoor brengen wij een bedrag van € 25,00 zijnde borg in rekening. Dit bedrag wordt gerestitueerd wanneer het keepersshirt na afloop van de laatste les/training bij ons in onbeschadigde staat wordt ingeleverd. Het is verplicht om in dit keepersshirt onze keeperstrainingen/lessen te volgen. Het staat Keepersaction vrij om indien gewenst de kledinglijn te wijzigen;

2.6 – Indien door overmacht, zoals doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de lessen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze lessen daar waar mogelijk worden ingehaald. Alsdan vindt er echter geen restitutie van lesgeld plaats;

2.7 – Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich tijdig en voorafgaand aan de desbetreffende les af te melden bij Keepersaction. Bij een onverhoopt langdurige blessure of ziekte, wordt een passende oplossing aangeboden;

2.8 –  Keepersaction behoudt zich het recht, de keepers in te delen naar eigen inzicht op basis van vaardigheden en leermogelijkheden;

2.9 – Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico;

3) Annuleren:

3.1 – Gratis annulering is alleen mogelijk wanneer er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld een ernstige langdurige ziekte (met doktersverklaring), overlijden etc..;

3.2 – Annulering moet schriftelijk worden aangevraagd;

Wanneer er geen sprake is van overmacht:

3.3 – U betaald tot één maand voor aanvang van het keeperskamp / cursus keeperschool 25% van de totaalprijs, zijnde reserveringskosten;

3.4 – U betaald binnen één maand tot aanvang van het keeperskamp / cursus keeperschool 90% van de totaalprijs, zijnde annuleringskosten;

4) Aansprakelijkheid:

4.1 – De activiteiten met betrekking tot de activiteiten vinden plaats onder leiding van ervaren en gekwalificeerde trainers en begeleiders. De deelnemers of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Keepersaction en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van toerekenbare tekortkoming(en)/of onrechtmatige da(a)d(en)van de deelnemer, waarbij overtreding van de huisregels is inbegrepen. Keepersaction is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door Keepersaction geboden activiteiten;

4.2 – Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico;

4.3 – Voor deelname aan onze keepersschool of één van onze keeperskampen en reizen is het noodzakelijk dat je Keepersaction op de hoogte stelt van die gegevens die voor Keepersaction van belang zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de lessen/trainingen en/of de reis en/of het keeperskamp. We bedoelen hiermee alle informatie die de uitvoering kunnen beïnvloeden of bemoeilijken.

Door middel van het aanmeldingsformulier moeten handicaps, diëten, medicijngebruik, gedragsstoornissen in de breedste zin, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke) vermeld worden. Het aanmeldingsformulier dient dan ook volledig naar waarheid te worden ingevuld. Uiteraard gaat Keepersaction vertrouwelijk om met deze informatie. 

4.4 – Keepersaction maakt voor haar keeperskamp in Oostenrijk gebruik van een groepshuis. Bij het indelen van de kamerbezetting worden de meisjes en jongens strikt van elkaar gescheiden. In de kamers staan ook tweepersoonsbedden. Mocht u enigerlei bezwaar hebben dat uw kind samen met een ander kind de nacht in een tweepersoonsbed doorbrengt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit voor aanvang van de activiteiten schriftelijk aan ons kenbaar te maken. 

4.5 -Indien door overmacht, zoals doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden het keeperskamp geen doorgang kan vinden, zal deze daar waar mogelijk worden uitgesteld danwel verplaatst. Alsdan vindt er echter geen restitutie van de reissom plaats;

4.6 –  Wanneer de opdrachtgever/aanmelder of deelnemer zich niet houdt aan de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, van Keepersaction, is Keepersaction gerechtigd de deelname te weigeren of te beëindigen, zonder restitutie van de inschrijfkosten en/of reissom.

5) Verlies/diefstal:

Keepersaction kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of verlies van eigendommen, materiële schade is ook uitgesloten van aansprakelijkheid;

6) Foto/Video:

Tijdens de activiteiten van Keepersaction worden er fotos en/of ander beeldmateriaal gemaakt voor promotiedoeleinden, zoals b.v. flyers, publicatie op de website etc… Ook worden eventueel teksten gebruikt voor promotiedoeleinden welke:

a: U aan ons richt

b: Betrekking hebben op onze en door u (ingehuurde) Keepersaction activiteiten.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u vriendelijk dit voor aanvang van de activiteiten schriftelijk aan ons kenbaar te maken;

7) Overmacht:

Indien Keepersaction door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Keepersaction gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een keeperskamp en of cursus van de keepersschool. Hiervan is sprake indien er een te gering aantal inschrijvingen zijn. Keepersaction dient de deelnemer minimaal 5 dagen vóór aanvang de keepersschool en keeperskamp hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats; 

7.1 – Keepersaction behoudt zich het recht, te allen tijde, het programma ter plaatse te wijzigen/aan te passen;

 

8) Buitenland:

8.1 – Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van uw kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor uw kind. In sommige landen kan met een identiteitskaart gereisd worden. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

8.2 – Indien blijkt dat tijdens de reis het i.d. bewijs ongeldig is of vergeten en de deelnemer om die reden niet kan deelnemen aan de reis c.q. het keeperskamp volgt geen restitutie;

8.3 – De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering en/of keeperskamp organisatie van Keepersaction c.q. de reisbegeleiders op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting;
8.4 – Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit/reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door Keepersaction c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de activiteit/reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen;

8.5 – De deelnemer aan onze activiteiten/reizen neemt deel aan het verkeer volledig op eigen risico. De deelnemer zal Keepersaction op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer eventueel betrokken raakt.
8.6 – De deelnemer aan activiteiten/reizen van Keepersaction verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de activiteit/reis mogelijk te maken en zal de organisatie van deze activiteiten/reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid.

8.7 – Keepersaction raadt deelnemers ten zeerste aan een goede reis- en/of annulerings verzekering af te sluiten

8.8 – De meerderjarige die het keeperskamp boekt, wordt aangemerkt als aanmelder, hoofdboeker of opdrachtgever en is daarmee aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien;

 

9) Wijzigingen:

Keepersaction is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Keepersaction daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer(s). Wijziging of aanpassing van de voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van keeperslessen, zal door Keepersaction bekend gemaakt worden via de website www.keepersaction.nl;

10) Intellectueel eigendom;

10.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten van Keepersaction die gelijk op welke manier door Keepersaction medegedeeld en/of verspreid worden blijven uitsluitend eigendom van Keepersaction. Elke reproductie of gebruik ervan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Keepersaction is uitdrukkelijk verboden en zal aanleiding kunnen geven tot een schadevergoedingseis van Keepersaction, evenals tot de toepassing van elke andere sanctie naar keuze van Keepersaction.

10.2 – Het is streng verboden om zonder schriftelijke toestemming van Keepersaction fotos te maken en/of te verspreiden welke tot doel hebben om activiteiten anders dan van Keepersaction te promoten, hieronder zijn ook uitingen ten behoeve van persoonlijke sponsoring inbegrepen.

11) Geschillen;

11.1 – Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem;

11.2 – De inhoud van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze voorwaarden gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste;